Integritet

Integritetpolicy för rosa_kortet_trafikskolaoaeaeoa.web.stroptima.se

Personuppgiftshantering är viktigt för oss och vi är fast beslutna att skydda integriteten, tillgängligheten och sekretessen för personuppgifter.
Denna integritetspolicy ger kompletterande information om vilka personuppgifter som samlas in, hur uppgifterna samlas in, på vilken laglig grund vi hanterar personuppgifterna och vilka rättigheter du har kring hanteringen av dina personuppgifter.

1. Grundläggande krav för behandling av personuppgifter

Webbplatsen rosa_kortet_trafikskolaoaeaeoa.web.stroptima.se är en del av affärssystemet Optima.
Företag och verksamheter som använder Optima är personuppgiftsansvariga. STR Service tillhandahåller Optima för företag och verksamheter och är personuppgiftsbiträde. Detta regleras genom våra villkor och personuppgiftsbiträdesavtal.

Informationen behandlas i enlighet med vid var tid gällande integritetslagstiftning, och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

2. Syftet med behandlingen och vilka uppgifter vi behandlar

För att kunna leverera tjänsten till dig behandlar vi information om vem du är och hur du använder tjänsten. Vi behandlar uppgifter om namn, adress, födelsedatum, e-post, telefonnummer och information om köp samt information relaterad till användningen av tjänsten. Det rättsliga grunden för behandlingen är att uppfylla vårt avtal med dig, se GDPR artikel 6 bokstav b.

Rosa Kortet Trafikskola använder administrations- och bokningssystemet Optima. I Optima lagras information om namn, e-post, telefonnummer, födelse- och personnummer samt information relaterad till trafikundervisning. Personuppgifterna behandlas för att uppfylla avtal om trafikundervisning med eleverna och som grund för fakturering.

Cookies (kakor)

Liksom de flesta webbplatser använder Rosa Kortet Trafikskola cookies för att kunna leverera tjänsten, erbjuda en så bra användarupplevelse som möjligt och för att kunna ge bättre kundservice.
En cookie är en textfil som placeras i din webbläsares internminne vid besök på eller interaktion med en webbplats.
Genom användning av cookies samlar vi in information om vilken webbläsare du använder, din IP-adress, vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, samt data om besökta undersidor med datum/tid för besöket.

Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt.
Det rättsliga grunden för behandlingen av dessa är berättigat intresse, se GDPR artikel 6 bokstav f.
Om du inte längre vill samtycka till detta kan du hantera användningen av cookies i din webbläsare.
Mer information finns här: https://www.pts.se/sv/bransch/internet/integritet/information-om-kakor/#anvandare

Användning av cookies som kräver samtycke

Om du samtycker används också cookies för:
Analysändamål för att hjälpa oss se hur våra webbplatser används, så att vi kontinuerligt kan förbättra dem.

Vi använder:

Marknadsföringsändamål och för att anpassa innehållet för varje användare.

Vi använder:

Det rättsliga grunden för användning av sådana cookies är samtycke, se GDPR artikel 6 bokstav a. Samtycke inhämtas genom kryssrutor när du besöker webbplatsen.

Du kan ändra dina preferenser här.

3. Särskilt om barns integritet

I enlighet med integritetslagstiftningen avstår [företagsnamn] från att behandla personuppgifter om barn under 13 år utan målsmans samtycke. Om det visar sig att vi har behandlat sådana personuppgifter, kan du kontakta oss för radering enligt beskrivningen under punkt 6.

4. Användning av databehandlare

Rosa Kortet Trafikskola har ingått en databehandlaravtal med STR Service AB som behandlar personuppgifter på våra vägnar. Vår databehandlare får inte behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som har avtalats med oss och beskrivits i denna integritetspolicy.

5. Dina rättigheter

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.
När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran.
Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
  • Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.
Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser.
Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

6. Lagringstid och raderingsrutiner

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagstadgade skyldigheter vi har, som exempelvis enligt bokföringslagstiftningen och trafikundervisningsförordningen.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer dessa att publiceras innan ändringarna genomförs.
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter!
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller har en begäran med stöd av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen (se ovan) är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon eller via E-post.

8. Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka tillämpningen av lagstiftningen rörande dataskydd.
Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, se www.imy.se

9. Uppdateringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

10. Googles annonstjänster

Du kan läsa mer om hur Google behandlar dina personupplysningar här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Personalisering

För att kunna ge dig en relevant och bra upplevelse i vår webbutik använder vi funktioner och system för att anpassa innehållet så att det anpassas efter dig och dina intressen.
Detta inkluderar din IP-adress, webbläsare (Chrome, Edge, Safari, etc), operativsystem (Windows, MacOS, etc.), klick eller annan relevant interaktion med reklam, vilka sidor du har tittat på och liknande.
Vi anpassar endast innehållet på vår webbplats om du har gett ditt samtycke.
Sådant samtycke kan ges genom inställningar i popup-fönster som kommer vid ditt första besök eller när det har gått lång tid sedan du besökte sidan.

Kommande kurser